Projelerimiz

"Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlarının Kariyer ve İstihdam Durumları ile Üniversiteye Yönelik Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi" BAP, TSG-2018-6905 kodlu projesi Isparta, 2019

Bu proje, Süleyman Demirel Üniversitesi mezunlarının kariyer ve istihdam durumları ile üniversiteye yönelik memnuniyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla kesitsel tarzda tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Mezunların sosyodemografik verileri, kariyer ve istihdamlarına yönelik bilgiler 18 soru, mezunların üniversiteden memnuniyetlerinin değerlendirildiği beşli likert sistemde hazırlanan 21 soru olmak üzere toplam 39 soru ile veriler toplanmıştır. Mailler aracılığı ile gönderilen web anketlerden toplam 936 mezun geri dönüş yapmıştır. Güç analizi sonucu basit rastgele örnekleme yöntemi ile elde edilen minimum örneklem sayısı 884 olarak belirlenmiştir. Ulaşılan anket sayısı minimum örneklem sayısını sağladığından sonuçları genelleştirmek için yeterli sayıya ulaşılmıştır. Mezunların üniversiteden memnuniyetlerinin değerlendirildiği ölçeğin güvenirlik değeri Cronbach‟s alpha=0,937 olarak bulunmuştur. Kullanılan ölçeğin faktör analizi sonucu dört boyutu açıkladığı, toplam varyans yüzde oranı ise %67,64 gibi yüksek bir değer olarak bulunmuştur. Alt boyutlara ilişkin maddeler incelendiğinde boyutlara ilişkin başlıkların “tavsiye”, “kalite”, “yeterlilik” ve “tercih” olarak gruplandığı saptanmıştır. Verilerin normal dağılıma uymadığı tespit edilmiş ve grup karşılaştırmaları parametrik olmayan yöntemler  ile  gerçekleştirilmiştir.  İki  grup  olması  durumunda  Mann-Whitney  U  testi, çoklu gruplar için Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için ki-kare analizi, sayısal değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi içinse Spearman‟s Rho korelasyon analizi, güvenilirlik testi, faktör analizi ve yüzdelik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Mezunların sosyodemografik verileri, kariyer ve istihdamlarına yönelik bilgileri ve mezunların üniversiteden memnuniyetleri değerlendirilerek tartışılmış, elde edilen bulgulara yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Proje Yöneticisi: Dr.Öğr.Üyesi Tangül AYTUR ÖZEN

Proje Ekibi: Dr.Öğr.Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Esin YAVUZ 
İdari Personel MURAT ACAR
İdari Personel AHMET HAYRETTİN TUNCAY
Dr.Öğr.Üyesi Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ
İdari Personel FATMA ERSAL
Öğr.Gör. Alper TÜTÜNSATAR 
Doç.Dr. Pınar GÖKTAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim ÖZMEN 
Öğr.Gör. Fulya ÇINAR 
Öğr.Gör. Ahmet ELNUR 
Öğr.Gör. Sertaç Selim SARICA 

Yayın Tarihi: 23/09/2020
Okunma Sayısı: 1262